ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЗАХОДІ «IT HR Forum»

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ (далі – Оферта) є офіційною пропозицією ФОП Кіхтенко О.О. (далі «Виконавець»), чинного на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію АТ серії № 406754 від 30 січня 2014 року, з однієї сторони щодо участі фізичної особи (Замовника) в IT HR Forum з відбору управління персоналом (далі – Конференція) та висловлює намір Виконавця укласти договір на умовах цієї Оферти. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх споживачів.

1.2. Відповідно до пункту 2 статті 642 Цивільного кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття наступних умов та оплати послуг Замовником стає юридична або фізична особа, яка акцептує дану пропозицію таким чином. Погоджуючись з цією офертою, Клієнт підтверджує, що він повністю прочитав і погоджується з її умовами.

1.3. У зв’язку з вищевикладеним ознайомтеся з текстом цієї публічної оферти і, якщо Ви не згодні з будь-яким з її пунктів, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

  1. ТЕМАТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

2.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику права на участь у Конференції 3 та 6 липня 2023 року, яка відбудеться за адресою: Польща, Варшава, CIC Warsaw, Chmielna 73

Замовник зобов’язується здійснити оплату зазначених послуг згідно з умовами цієї Публічної оферти та чинного прейскуранта (далі – Прайс-лист) Виконавця.

2.2. Справжня публічна Оферта та Прайс-лист є офіційними документами та опубліковані на сайті https://ithrforum.eu  у розділі «Ціни».

2.3. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінити Прайс-лист та умови цієї публічної оферти без попереднього узгодження із Замовником, забезпечивши при цьому публікацію змінених умов на сайті https://ithrforum.eu/ не менше ніж за один календарний день до їх виконання.

  1. ОПИС ПОСЛУГ

3.1. Відповідно до предмету цієї публічної оферти Виконавець надає Замовнику право на участь у Конференції.

  1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Ознайомившись з чинною редакцією Прейскуранту, Замовник оплачує виставлений Виконавцем рахунок на оплату.

4.2. Після оплати Замовником виставленого рахунку та зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця цей Договір набирає чинності.

4.3. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо Замовник не звернувся з претензіями протягом одного дня з моменту закінчення надання послуг.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Надавати Послуги в повному обсязі, належним чином і в строки, передбачені цим Договором.

5.2. Надавати Замовнику інформаційні та методичні матеріали.

5.3. Своєчасно публікувати зміни в програмі конференції на офіційному сайті конференції та на сторінках у соціальних мережах.

5.4. У разі зміни умов надання послуг повідомити Замовника не пізніше ніж за 2 (2) робочих дні до початку надання послуг.

5.5. Виконавець має право відмовитися від участі в конференції без пояснення причин до здійснення оплати за участь.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

6.1. Здійснити оплату в розмірі, зазначеному в Прайсі.

6.2. Забезпечити присутність на конференції.

6.3. Під час реєстрації вкажіть своє справжнє ім’я та прізвище.

6.4. Не вчиняти будь-яких дій та пропозицій, що дають підстави для притягнення до юридичної відповідальності як Виконавця, так і Замовника в рамках цього Договору.

  1. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Виконавець має право в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору за умови відшкодування Замовнику сплаченої Виконавцю грошової суми та з обов’язковим повідомленням Замовника письмово, електронною поштою або факсом не менше 5 (п’ять) робочих днів до передбачуваної дати розірвання Договору.

7.2. Замовник має право в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору, обов’язково повідомивши про це Виконавця письмово, електронною поштою або факсом. У той же час застосовується наступна політика повернення коштів:

у разі відмови за 3–10 днів до конференції – повертається 50% суми оплати;

у разі відмови за 2 дні і менше до початку конференції – кошти Виконавець не повертає.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим договором.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за настання обставин непереборної сили (непередбачених, неминучих, неконтрольованих явищ і подій: стихійних лих, страйків, локдаунів тощо), яких